دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی

نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی
ماجرای نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی درباره فلسفهماجرای نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی درباره فلسفه - ماجرای نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی درباره فلسفه دکتر محمدرضایی با اشاره - به قضیه نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی (ره) در مورد تدریس فلسفه در حوزه گفت: - ماجرای نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی درباره فلسفه دکتر محمدر - امه می رسد نامه ای به آیت الله بروجرد - ی دهد و در نامه بیان می کند: من این د - مرحوم حضرت آیت الله بروجردی می رسند و - نامه ای به آیت الله بروجردی می دهد و - اما مرحوم آیت الله بروجردی به ایشان - استاد حضرت آیت الله مصباح در یادنامه - م حضرت آیت الله بروجردی می رسند و از - ای به آیت الله بروجردی می دهد و در ن - مرحوم آیت الله بروجردی به ایشان می ف - د حضرت آیت الله مصباح در یادنامه مفسر - ت آیت الله بروجردی می رسند و از ایشان - ه آیت الله بروجردی می دهد و در نامه ب - م آیت الله بروجردی به ایشان می فرماین - ی با اشاره به قضیه (ره) در مورد تدریس - شدن فلسفه به علامه فرمودند: شما هر ط - ، با اشاره به سالروز بزرگداشت علامه ط - ی حق زیادی به تفکر شیعی معاصر دارد. - شی نتوانند به خوبی ایشان ورود پیدا کن - ن فلسفه به علامه فرمودند: شما هر طور - ز بزرگداشت علامه طباطبایی(ره) وی را ش - وی افزود: علامه طباطبایی(ره) یک تنه - یان این که علامه طباطبایی(ره) واقعا ع - بود، گفت: علامه طباطبایی(ره) عشق و ا - د ما علامه طباطبایی به حدی از کمالات
نامه آیت الله بروجردی به علامه طباطبایی ، دکتر محمد محمد رضایی ،
196 بازدید، شنبه بیست و ششم آبان ۹۷
شرکت سازنده