دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

دین پژوهی

دین پژوهی
سخنرانی تحت عنوان سخنرانی تحت عنوان "آسیب­های دین پژوهی معاصر" در جمع اساتید کلام و عقاید و دانش پژوهان مشهد - "آسیب­های دین پژوهی معاصر" در جمع اسا - ب­های دین پژوهی معاصر" در جم - مختلف به دین پژوهی که با همکاری مجمع - ی از آفات دین پژوهی را تفسیر به رای د - رویکردهای دین پژوهی رایج در غرب اشاره - ستاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رییس ک - گروه فلسفه دین و کلام جدید تحت عنوان - گروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تحول - متفکران و دین پژوهان برخی اصول و امو - و هر آنچه دین از آن خبر می­دهد،
دکتر محمدرضایی ، آسیبهای دین پژوهی معاصر ، سخنرانی دکتر محمدرضایی ،
590 بازدید، شنبه سوم شهریور ۹۷
علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند/ رابطه علم و دین در تاریخعلم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند/ رابطه علم و دین در تاریخ - ، در حوزه دین پژوهی رابطه علوم تجربی - ابطه علم و دین در تاریخ پس از رنسانس - م تجربی با دین مورد توجه بیشتری قرار - ای علمی با دین سازگار است یا ناسازگار - بین علم و دین وجود دارد؟ آیا مشاهده - ستاد فلسفه دین دانشگاه تهران گفت: است
دکتر محمد محمدرضایی ، فلسفه و دین ، علم و ایمان ، علم و دین ، رابطه علم و دین ، دین پژوهی ،
625 بازدید، یکشنبه سی و یکم شهریور ۹۸