دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

سایت رسمی جناب آقای دکتر محمد محمد رضایی

اولین پاسخ مکتوب دکتر محمدمحمدرضایی به دعاوی استاد محترم دکتر محمد مجتهد شبستری اولین پاسخ مکتوب دکتر محمدمحمدرضایی به دعاوی استاد محترم دکتر محمد مجتهد شبستری در پی درخواست مناظره دکتر محمد مجتهد شبستری از مراجع عظام تقلید، مرجع عالی­قدر آیت الله العظمی سبحانی دکتر محمد محمدرضایی رانماینده خود در مناظرات مربوط به امور دین معرفی کردند - ولی دکتر شبستری از مناظره استنکاف ورزید، اما بعد از چند هفته ، اعلام نمود که نقدهای مکتوب ایشان را می­پذیرد و اینک:
اولین پاسخ مکتوب دکتر محمد محمد رضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران وپژوهشگرحوزوی، به دعاوی دکتر محمد مجتهد شبستری،استاد(سابق) الهیات تطبیقی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی
(در باب خدا و وحی)
چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷
دومین و آخرین نامه محمدمحمدرضایی مبنی بر دعوت از آقای شبستری جهت مناظره دومین و آخرین نامه محمدمحمدرضایی مبنی بر دعوت از آقای شبستری جهت مناظره چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷ اولین نامه محمد محمدرضایی، نماینده آیت الله جعفر سبحانی مبنی بر آمادگی برای مناظره با محمد مجتهد شبستری اولین نامه محمد محمدرضایی، نماینده آیت الله جعفر سبحانی مبنی بر آمادگی برای مناظره با محمد مجتهد شبستری چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷ درخواست آیت الله دکتر احمد بهشتی از آقای شبستری جهت مناظره با دکتر محمدرضایی درخواست آیت الله دکتر احمد بهشتی از آقای شبستری جهت مناظره با دکتر محمدرضایی چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۹۷ معرفی جناب آقای دکتر محمدرضایی برای مناظره های علمی معرفی جناب آقای دکتر محمدرضایی برای مناظره های علمی آیت الله العظمی سبحانی، از مراجع عظام تقلید ،محمد محمدرضایی استاد دانشگاه تهران را برای مناظره‌های علمی در حوزه دین معرفی کرد. سه شنبه بیست و دوم خرداد ۹۷
شرکت سازنده