دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

پایان نامه ها

پایان نامه ها

سمت

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان دوره

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

نام دانشگاه محل تحصیل دانشجو

 امير صادقيدکتری Ph.Dبررسي و نقد مباني نظري جامعه شناسي دين ماکس وبر1397دانشگاه تهران
 محمد فايزيدکتری Ph.Dبررسي و نقد ديدگاه کانت درمورد واقع نمايي علم با تاييد بر آراء علامه طباطبايي1397دانشگاه تهران
 فرهاد عمورضاييدکتری Ph.Dبررسي و نقد برهان تجربه ديني جان هيک و مقايسه با کشف و شهود عرفاني صدرالمتالهين1397دانشگاه تهران
 فرشيد طاهري خراسانيدکتری Ph.Dبررسي جايگاه انسان شناسي در ارکان حکمت متعاليه از ديدگاه استاد جوادي آملي و استاد مطهري1397دانشگاه تهران
 فاطمه رازي زادهدکتری Ph.Dاستکمال برزخي نفس (از منظر صدرالمتالهين)1397دانشگاه تهران
 فاطمه ابوطالبي پيرنعيميدکتری Ph.Dمعناي زندگي در نهج البلاغه با تاکيد بر شرح ابن ابي الحديد و علامه جعفري و علامه مجلسي1397دانشگاه تهران
 محمدصادق بدخشدکتری Ph.Dتقريري نوين از ظن معتبر1397دانشگاه تهران
 محمدعلي علي گودکتری Ph.Dبررسي مباني فلسفي رجعت از نگاه مرحوم آيت الله شاه آبادي1397دانشگاه تهران

راهنما

محمود هدایت افزا

دکتری Ph.D

معناداری صفات ذاتی خداوند در پرتو نظریه ترادف مفهومی(با تاکید بر ابن سینا و شیخ احمد احسائی)

1396

دانشکده الهیات

راهنما

سیدجابر موسوی راد

دکتری Ph.D

تحلیل و بررسی میزان اعتبار برهان غایت‌شناختی با تاکید بر نگره‌ های معاصر

1394

دانشکده الهیات

مشاور

شهاب شهیدی

دکتری Ph.D

تبیین و نقد دیدگاه دی زد. فیلیپس در زبان دین با تاکید بر منتقدان معاصر غربی و علامه طباطبایی

1395

دانشکده الهیات

مشاور

سیامک عبدالهی

دکتری Ph.D

بررسی و نقد چالش های برآمده از عصب شناسی معاصر درباره آموزه نفس با تاکید بر مورفی و مولند و نتایج آن

1395

دانشکده الهیات

راهنما

عظیم عابدینی

دکتری Ph.D

بررسی و مقایسه کارکردهای عملی دین از دیدگاه اسلام و پراگماتیسم

1391

دانشکده الهیات

راهنما

حسین وفاپور

دکتری Ph.D

بررسی نظریه امر الهی از دیدگاه رابرت آدامز و مقایسه آن با دیدگاه علامه طباطبایی

1396

دانشکده الهیات

راهنما

حمید امیرچقماقی

دکتری Ph.D

بررسی و نقد دیدگاه کیث یندل درباره اثبات وجود خدا

- - -

دانشکده الهیات

مشاور

حسین ثقفی هیر

دکتری Ph.D

بررسی و نقد دیدگاه کریگ درباره پیدایش عالم با تکیه بر مبانی فلسفی صدرایی

- - -

دانشکده الهیات

مشاور

محمدعلی دهقان تفتی

دکتری Ph.D

بررسی و مقایسه دیدگاه علامه حلی و مایستر اکهارت در مورد نسبت خدا و مخلوقات

- - -

دانشکده الهیات

مشاور

علی اصغر صارمی نیک

دکتری Ph.D

بررسی انتقادی و تطبیقی دیدگاه ایان باربور درباره فعل خدا در طبیعت با تمرکز بر دیدگاه ملاصدرا

- - -

دانشکده الهیات

مشاور

ذوالفقار ناصری صدر

دکتری Ph.D

بررسی انتقادی دیدگاه برایان دیویس درباره مسئله شر و ارائه راه حل پیشنهادی

- - -

دانشکده الهیات

 محمدحسن نجم صادقیکارشناسی ارشدتبیین معجزه از دیدگاه علامه طباطبائی و دیویدهیوم(با تاکید بر معنا شناسی و دلالت)1396دانشگاه تهران

راهنما

مریم سربخش

کارشناسی ارشد

نقد وبررسی دیدگاه آنتونی فلو در مساله شر با تاکید بر آرائ شهید مطهری

1396

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

کلثوم شجاعی

کارشناسی ارشد

بررسی عقلانیت امید در اخلاق ازمنظرکابریل مارسل و سنجش آن بر اساس دیدگاه علامه جعفری

1396

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

آرزو محمدی چم سورکی

کارشناسی ارشد

بررسی پلورالیزم دینی جان هیک به مثابه واکنش بر تعارض علم و دین

1395

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

ربابه علی محمدزاده

کارشناسی ارشد

نسبیت و اطلاق ارزش های اخلاقی از دیدگاه شهید مطهری

1395

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

ثریا یوسفی

کارشناسی ارشد

تبیین و بررسی دیدگاه دکتر مهدی گلشنی در باب ماهیت علم دینی

1395

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

سجاد خاکی صدیق

کارشناسی ارشد

بررسی اعتماد معرفتی به عنوان عاملی در توجیه باور دینی بر اساس دیدگاه لیندا زاگزبسکی

1396

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

رضا یاری کجاباد

کارشناسی ارشد

ارزیابی انتقادات هابرماس بر پوزیتیویسم

1392

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

ارزو محمدی

کارشناسی ارشد

بررسی پلورالیسم جان هیک به مثابه واکنشی به تعارض علم و دین

1395

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

مرتضی صفایی

کارشناسی ارشد

بررسی و نقد دیدگاه مصالحه گرایی در معرفت شناسی اختلاف نظر دینی

1395

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

محمدهادی حاضری

کارشناسی ارشد

نقش زمان در تبیِن علیت در فلسفه کانت (با توجه به تفسیر ایونگ)

1393

دانشکده الهیات

مشاور

فاطمه زاینده رود

کارشناسی ارشد

نقش حکمت نظری در سعادت انسان از نظر ملاصدرا

- - -

دانشکده الهیات

راهنما

سید محمد موحدیان

کارشناسی ارشد

نقد وبررسی برهان کیهان شناختی با ابتناء بر نگره های معاصر

1386

دانشکده الهیات

راهنما

عباد پیرمرادیان

کارشناسی ارشد

نقد و بررسی نظریه تقدم اخلاق بر دین

1394

دانشکده الهیات

راهنما

علی علی شیر

کارشناسی ارشد

نقد و بررسی دیدگاه ویلیام رو درباره شر با تاکید بر نظر علامه طباطبایی

1391

دانشکده الهیات

راهنما

مرتضی فیاض

کارشناسی ارشد

نقد نظریه تقدم خدای اخلاق بر خدای دین

1395

دانشکده الهیات

مشاور

سیده سعیده میرصدری

کارشناسی ارشد

نقد الهیات اعتراض در کتاب خوف الهی با تکیه بر دیدگاه شهید مطهری

1395

دانشکده الهیات

مشاور

سیده سعیده میرصدری

کارشناسی ارشد

نقد الهیات اعتراض در کتاب خوف الهی با تکیه بر دیدگاه شهید مطهری

1395

دانشکده الهیات

راهنما

خدیجه شیروانی

کارشناسی ارشد

نظریه اخلاق توماس آکوئیناس (اخلاق مبتنی بر قانون طبیعی توماس آکوئیناس)

1389

دانشکده الهیات

راهنما

امین کرباسی زاده اصفهانی

کارشناسی ارشد

معنا و امکان سنجی فلسفه دین اسلامی

1395

دانشکده الهیات

راهنما

زهرا رضائی سرچقا

کارشناسی ارشد

معنا بخشی دین به معرفت اخلاقی از منظر کانت

1393

دانشکده الهیات

راهنما

مهدیه مهدی پورفرهادآباد

کارشناسی ارشد

قلمرو و عرصه های حضور دین در زندگی انسان از دیدگاه شهید مطهری

1394

دانشکده الهیات

مشاور

مهرداد میریان فر

کارشناسی ارشد

سیر تطور مفهوم حیث التقاتی از ارسطو تا برنتاتو

1387

گروه فلسفه

راهنما

عبداله سالاروند

کارشناسی ارشد

سوزه استعلائی

1390

دانشکده الهیات

راهنما

محمدصادق حسین زاده

کارشناسی ارشد

چگونگی رشد و نمو معرفت بشری در دیدگاه شهید محمدباقر صدر

1394

دانشکده الهیات

مشاور

سیده فاطمه موسوی امیری

کارشناسی ارشد

چگونگی حصول ادراک از منظر ملاصدرا و نوصدرائیان (با تأکید بر دیدگاه علامه)

1395

دانشکده الهیات

راهنما

مهدی خلیلی

کارشناسی ارشد

چگونگی ارتباط ثابت و متغیر (متناهی و نامتناهی) با تاکید بر آراء ملاصدرا و اسپینوزا

1394

دانشکده الهیات

راهنما

فهیمه خوشنویسان

کارشناسی ارشد

جایگاه فاهمه در فلسفه نظری کانت

1386

دانشکده الهیات

راهنما

محسن دانش پژوه

کارشناسی ارشد

تحلیل و بررسی مولفه های معنابخش به زندگی در قرآن

1389

دانشکده الهیات

راهنما

علی دانش پژوه

کارشناسی ارشد

تحلیل و بررسی رابطه عقل عملی (اخلاق) با گزاره های فقهی باتاکید بر مساله تعارض بین آنها

1393

دانشکده الهیات

راهنما

نصراله گلستانی

کارشناسی ارشد

تبیین و نقدو بررسی براهین پنج گانه توماس آکویناسدر اثبات خدا

1390

دانشکده الهیات

راهنما

نرگس سادات مرتضوی شاهرودی

کارشناسی ارشد

تبیین و نقد برهان اختفای الهی

1394

دانشکده الهیات

مشاور

محمدمهدی مسیبی

کارشناسی ارشد

تاثیر باورهای دینی بر علوم تجربی از منظر سیدحسین نصر و نقیب العطاس

1395

دانشکده الهیات

راهنما

سیده حورا موسوی

کارشناسی ارشد

بررسی و تبیین مبانی معرفتی گونه های یقین (منطقی- روان شناختی) با تأکید بر آراء شهید صدر

1395

دانشکده الهیات

راهنما

منصوره شرکت توسلی

کارشناسی ارشد

بررسی میزان واقع نمایی نظریه ها در علوم طبیعی و بازتاب آن در حل تعارض علم و دین

1396

دانشکده الهیات

مشاور

فاطمه طالبی نجف ابادی

کارشناسی ارشد

بررسی مساله بداء با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت و علامه مجلسی

1394

دانشکده الهیات

مشاور

الهه رضائی

کارشناسی ارشد

بررسی سازگاری علم پیشین الهی و خودمختاری اخلاقی انسان از منظر خواجه نصرالدین طوسی و علامه طباطبایی

1394

دانشکده الهیات

راهنما

سیدعلی مصطفوی

کارشناسی ارشد

بررسی دو نظریه جدید معنا و تاثیر آن در امکان و چگونگی سخن گفتن از خدا

1394

دانشکده الهیات

راهنما

حامد اشتری

کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی نظریه علم دینی در پلانتینگا و آیت الله جوادی آملی

1395

دانشکده الهیات

مشاور

معصومه شاگردی

کارشناسی ارشد

«نفس به سان شعور؛ رویکردی نوین به نفس بر اساس یافته های فیزیک نظری»

1394

دانشکده الهیات

راهنما

حامد اشتری

کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی نظریه علم دینی در پلانتینگا و آیت الله جوادی آملی

1395

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

فاطمه طالبی نجف ابادی

کارشناسی ارشد

بررسی مساله بداء با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت و علامه مجلسی

1394

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

سیده فاطمه موسوی امیری

کارشناسی ارشد

چگونگی حصول ادراک از منظر ملاصدرا و نوصدرائیان (با تأکید بر دیدگاه علامه)

1395

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

الهه رضایی

کارشناسی ارشد

بررسی سازگاری علم پیشین الهی و خودمختاری اخلاقی انسان از منظر خواجه نصرالدین طوسی و علامه طباطبایی

1394

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

مهدی خلیلی

کارشناسی ارشد

چگونگی ارتباط ثابت و متغیر

1394

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مشاور

معصومه شاگردی

کارشناسی ارشد

نفس بسان شعور

1394

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

مهدی خلیلی

کارشناسی ارشد

چگونگی ارتباط ثابت و متغیر با تاکید بر ارائ ملاصدرا و اسپینوزا

1394

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

سید علی مصطفوی

کارشناسی ارشد

بررسی دو نظریه جدید معنا و تاثیر ان در امکان و چگونگی سخن گفتن از خدا

1394

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

نرگس سادات مرتضوی

کارشناسی ارشد

تبین و نقد برهان اختفا الهی

1394

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

محمد صادق حسین زاده

کارشناسی ارشد

چگونگی رشد و نمو معرفت بشری در دیدگاه شهید محمد باقر صدر

1394

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

علی علیشیر

کارشناسی ارشد

نقد و بررسی دیدگاه ویلیام رو درباره شر با تاکید بر نظر علامه طباطبایی

1391

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

مجتبی شیخ

کارشناسی ارشد

جایگاه من استعلایی در نظام معرفت شناسی کانت

1392

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

رضا یاری کجا آباد

کارشناسی ارشد

ارزیابی انتقادات هابرماس بر پوزیتیویسم

1392

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

علی دانش پژوه

کارشناسی ارشد

تحلیل و بررسی رابطه عقل عملی با گزاره های فقهی با تاکید بر مسئله تعارض بین آنها

1393

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

اردلان زمانی

کارشناسی ارشد

تبیین و بررسی نظریه امر الهی و روایت های مختلف آن

1393

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

زهرا رضایی

کارشناسی ارشد

معنا بخشی دین به معرفت اخلاقی از نظر کانت

1393

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

محمد هادی حاضری

کارشناسی ارشد

نقش زمان در تبیین علیت در فلسفه کانت

1393

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

علی فاطمی نژاد

کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی الزام اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت

1392

پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهنما

عبدالله سالاروند

کارشناسی ارشد

سوژه استعلائی

1390

پردیس فارابی

راهنما

محسن دانش پژوه

کارشناسی ارشد

تحلیل وبررسی مولفه های معنابخش به زندگی در قران

1389

فلسفه

راهنما

نصرالله گلستانی

کارشناسی ارشد

تبیین وبررسی براهین پنجگانه توماس اکویناس در اثبات وجود خدا

1390

فلسفه

راهنما

خدیجه شیروانی

کارشناسی ارشد

نظریه اخلاقی توماس اکویناس

1389

فلسفه

راهنما

سید محمد موحدیان

کارشناسی ارشد

نقد و بررسی برهان کیهان شناختی با ابتنا بر نگره های معاصر

1386

دانشکده الهیات

راهنما

فهیمه خوشنویسان

کارشناسی ارشد

جایگاه فاهمه در فلسفه کانت

1386

دانشکده الهیات

راهنما

بهنام شجاع

کارشناسی ارشد

بررسی ارتباط اخلاق و دین در فلسفه کانت

1386

دانشکده الهیات

راهنما

رضا یاری کجاباد

کارشناسی ارشد

ارزیابی انتقادات هابرماس بر پوزیتیویسم

1392

- - -

مشاور

محمدحسن نجم صادقی

کارشناسی ارشد

تبیین معجزه از دیدگاه علامه طباطبائی و دیویدهیوم(با تاکید بر معنا شناسی و دلالت)

- - -

- - -

مشاور

سمیه سادات میراحمدی

کارشناسی ارشد

بررسی مسئله تعارض عقل و نقل با تأکید بر ملاصدرا، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی

- - -

- - -

راهنما

سیدعلی مصطفوی

کارشناسی ارشد

بررسی دو نظریه جدید معنا و تاثیر آن در امکان و چگونگی سخن گفتن از خدا

1394

- - -

مشاور

مرتضی فیاض

کارشناسی ارشد

نقد نظریه تقدم خدای اخلاق بر خدای دین

- - -

- - -

راهنما

منصوره شرکت توسلی

کارشناسی ارشد

بررسی میزان واقع نمایی نظریه ها در علوم طبیعی و بازتاب آن در حل تعارض علم و دین

- - -

- - -

مشاور

معصومه شاگردی

کارشناسی ارشد

«نفس به سان شعور؛ رویکردی نوین به نفس بر اساس یافته های فیزیک نظری»

1394

- - -

راهنما

سیده حورا موسوی

کارشناسی ارشد

بررسی و تبیین مبانی معرفتی گونه های یقین (منطقی- روان شناختی) با تأکید بر آراء شهید صدر

- - -

- - -

مشاور

فاطمه زاینده رود

کارشناسی ارشد

نقش حکمت نظری در سعادت انسان از نظر ملاصدرا

- - -

- - -

مشاور

مهدیه مهدی پورفرهادآباد

کارشناسی ارشد

قلمرو و عرصه های حضور دین در زندگی انسان از دیدگاه شهید مطهری

1394

- - -