دکتر محمد محمدرضایی
menusearch
mmrezai.ir

رابطة وحي با تجربة ديني - بررسی دیدگاه دکتر سروش

۱۳۹۷/۳/۲۳ چهارشنبه
رابطة وحي با تجربة ديني - بررسی دیدگاه دکتر سروش
رابطة وحي با تجربة ديني - بررسی دیدگاه دکتر سروش

رابطة وحي با تجربة ديني

(بررسی ديدگاه دکتر سروش)
اين نوشتار برآن است که رابطة وحي و تجربة ديني را از ديدگاه دکتر عبدالکريم سروش بررسی کند. به نظر ايشان، وحي از سنخ تجربة ديني است و تجربه ديني دربارة ديگر انسان‌ها نيز روي مي‌دهد. در نتيجه، به همة انسان‌ها مانند پيامبران وحي مي‌شود. به نظر ايشان، وحي نيز داراي دو جنبه است: 1. جنبه بي‌صورت وحي؛ 2. جنبه صوری وحي. وظيفه افراد از جمله پيامبران، صورت‌افکني بر جنبة بي‌صورت وحي است که اين صورت‌افکني‌ها هيچ ترجيحي بر هم ندارند. از اين‌رو، ايشان مبناي دين‌داري را تجربة ديني مي‌داند که مستعد پلوراليسم ديني است و نيز کاملاً به پلوراليسم ديني اعتقاد دارد. همچنين وی در معناي وحي، بشري بودن را دخيل مي‌داند. در نتيجه، ويژگي‌هاي بشري، از جمله نقص و کاستي به ‌آن هم سرايت مي‌کند. به همین دلیل، در نتيجه به پيرايش مدام نياز دارد.
در اين نوشتار، به معناي تجربة ديني و ديدگاه‌هاي متفاوت در باب تجربة ديني و نيز عوامل پيدايش تجربه‌گرايي ديني اشاره شده است. در پایان، ديدگاه ايشان بررسي  و نقد شده است: با این بیان که تجربة ديني نمي‌تواند مبناي مناسبي براي دين‌ورزي باشد؛ زيرا ديني‌بودن تجربه، مستلزم اعتقاد به بُعد آموزه‌اي دين است که با مبنا بودن تجربة ديني ناسازگار است. نيز اثبات شده است که ديدگاه‌هاي ايشان در باب تجربة ديني برخلاف برهان عقلي و آموزه‌هاي قرآني است.
در آغاز لازم است به اختصار به ديدگاه ايشان در باب وحي و تجربة ديني اشاره و سپس به بررسي و نقد انها بپردازیم.

متن کامل را از اینجا دانلود کنید